Kdy je poslední vůle platná a kdy máte smůlu?

Ostatní 08. července 2017 | 12:34 — Monika Moorová
Nový občanský zákoník výrazně pozměnil dědické právo. Pořizovatel závěti má nyní daleko víc možností, jak určit, kdo a co bude po něm dědit.
Sepsat závěť, aby platila, je i pro právníky tvrdý oříšek / Shutterstock

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, vždycky je dobré se poradit s notářem. Závětí můžete odkázat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti.

Typy závěti

Závěť sepsaná notářem

Nejjistěji ochrání Vaši vůli závěť sepsaná ve formě notářského zápisu. Notář Vám jednak zaručí splnění zákonných podmínek, a tedy platnost závěti, jednak poradí možnosti jak s majetkem naložit. Notář vždy také zaeviduje závěť v Evidenci právních jednání pro případ smrti, takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo.

Závěť vlastnoruční

Nejjednodušší formou závěti, která nevyžaduje přítomnosti dalších osob (svědků nebo notáře), je závěť, kterou napíšete a podepíšete vlastní rukou. Takto sepsanou závěť můžete poté dát notáři do úschovy. Ten ji zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Můžete ji samozřejmě také nechat doma nebo u někoho, komu důvěřujete. Má to však tu nevýhodu, že se o ní notář projednávající dědictví nemusí dozvědět. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby, proto doporučujeme spíše obrátit se na notáře.

Závěť napsaná za účasti svědků

Závěť můžete také sepsat za účasti dvou svědků. V tom případě nemusíte závěť psát vlastní rukou, stačí ji vlastní rukou podepsat. Každý svědek se pak na závěť podepíše, uvede, že je svědek, a své údaje (adresu, datum narození, případně další kontaktní údaje). Je však potřeba dát pozor na to, že ne každý je způsobilý být svědkem. Například nikdo není způsobilý svědčit o tom, co se jemu zůstavuje (toto omezení lze překonat tím, že příslušnou pasáž zůstavitel napíše vlastní rukou nebo, že budou přítomni tři svědci). Stejná omezení se vztahují na osobu dědicovi blízkou nebo na jeho zaměstnance. Přesné znění podmínek pro svědky závěti naleznete v ustanovení § 1539-1541 občanského zákoníku. Stejně jako u vlastnoruční závěti, i zde se doporučuje dát závěť do notářské úschovy, aby ji notář uschoval a zaevidoval v Evidenci právních jednání pro případ smrti. I zde však platí, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby.

Které skutečnosti mohou způsobit neplatnost vlastnoručně sepsané závěti?

Neuvedete-li se den, měsíc a rok jejího sepsání
Nenapíšete ji vlastní rukou (někomu ji nadiktujete, napíšete ji na počítači)
Nepodepíšete ji (vlastnoručně)
Sepíšete ji společně (manželé, sourozenci) – společná závěť více zůstavitelů
Vhodné je umístit podpis ve stejné rovině jako datum, aby nikdo nemohl namítat, že do závěti bylo něco dopsáno. 

Co musí závěť obsahovat?

V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla poslední vůle podepsána, jinak je neplatná. Při psaní závěti je potřeba myslet na to, aby se vašim nezletilým potomkům dostalo alespoň jejich zákonného dědického podílu. V případě zletilých potomků se musí jednat alespoň o polovinu jejich zákonného dědického podílu. Nebude-li této skutečnosti vaše závěť odpovídat, bude v této části neplatná. Výjimkou je pouze vydědění uvedených potomků. Ale o tom někdy jindy.

Vždy však platí, že pokud chcete mít naprostou jistotu jak bude s vaším majetkem po úmrtí naloženo, vyplatí se obrátit se na notáře!

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Již brzy nastane čas dovolených. Víte, podle čeho vybrat ideální zavazadlo?

Již brzy nastane čas dovolených. Víte, podle čeho vybrat...

6 tipů, jak si nejlépe vybrat destinaci a hotel pro dovolenou u...

Kde je v Evropě nejhezčí koupání? Pár tipů, kde najdete...

Plánujete cestu po Evropě? Víme kde nejvýhodněji natankovat

Nejvíce druhů opic na světě, nejkrásnější pláž,...

Krvavý rituál v Mexico City: Vydejte se po stopách děsivého...